PREHL√ĀSENIE O OCHRANE OSOBN√ĚCH √öDAJOV

Osobn√© √ļdaje s√ļ chr√°nen√© pred zverejnen√≠m a pouŇĺit√≠m treŇ•ou osobou. S√ļ pouŇĺit√© iba pre zasielanie objednanej z√°sielky a pre komunik√°ciu so z√°kazn√≠kom. Z√°kony a predpisy: - z√°k. ńć. 122/2013 Zb. o ochrane osobn√Ĺch √ļdajov a o zmene a doplnen√≠ niektor√Ĺch z√°konov v znen√≠ z√°kona ńć. 84/2014 Z.z.

Vyplnen√≠m formul√°ra - registr√°cia nov√©ho uŇĺ√≠vateńĺa d√°vam spolońćnosti mallbooking.com s.r.o., IńĆO: 45453501, s√≠dlo S√ļńĺovsk√° 21, 040 11 KoŇ°ice, Slovensko s√ļhlas na spracovanie mojich osobn√Ĺch √ļdajov na √ļńćely vydania cestovn√©ho l√≠stka, z√°kazn√≠ckej karty, vytv√°rania datab√°zy z√°kazn√≠kov a na marketingov√© √ļńćely, vr√°tane zasielania pon√ļk tovaru a sluŇĺieb elektronickou formou. S√ļhlas moŇĺno odvolaŇ• ozn√°men√≠m, zaslan√Ĺm listom alebo elektronickou formou na adresu s√≠dla naŇ°ej spolońćnosti, alebo na e-mailov√ļ adresu.